Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden K9-FitClass

Nimble-K9 – BV 

Vendelmansweg 41, 2275 Wechelderzande 

+32 (0) 486 72 40 12 

info@Nimble-K9.be  

BTW: BE 0728.900.065 

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, lessen en producten van en overeenkomsten met Nimble-K9 BV tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Nimble-K9 BV die schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Het aanbod 

De duur van de toegankelijkheid tot de cursussen wordt uitdrukkelijk vermeld bij de beschrijving van de producten.  

Het aanbod op de K9-FitClass.com website is onderhevig aan wijzigingen. Cursusinhoud kan inhoudelijk tijdens het verloop van een cusus gewijzigd worden. Het aantal lessen en de algemene opzet blijven behouden en volgen de gedetailleerde beschrijving die de consument krijgt voor de aankoop. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken. Als Nimble-K9 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst 

3. Informatieverstrekking 

Nimble-K9 BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De curist vrijwaart Nimble-K9 BV voor schade van derden als gevolg van door hem aan Nimble-K9 gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie. 

4. Opleidingen en lesmateriaal 

Nimble-K9 BV spant zich naar best vermogen in om de met de cursist overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Nimble-K9 BV houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nimble-K9 mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. 

5. Inschrijving cursussen en workshops 

Het inschrijven voor cursussen en workshops kan slechts geschieden via de aankooppagina op de website van Nimble-K9 BV (K9-FitClass.com en Nimble-K9.be). Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Nimble-K9 BV die duidelijk vermeld staan op de K9-FitClass.com website. De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld. Je ontvangt direct ook de factuur van Nimble-K9 BV. 

6. Beëindiging en wijziging 

Cursisten kunnen hun inschrijving tot vier weken voor aanvang van de eerste lesdag of workshop dag schriftelijk of via mail annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag iemand anders als vervanger aan de cursus/ workshop deelnemen. In het geval dezelfde cursus nogmaals gepland is op een andere datum is het een alternatief dat de cursist wordt overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum. Online privélessen kunnen tot de dag voor aanvang van de les verplaatst worden. De les wordt niet terugbetaald. De deelnemer kan de datum zelf aapassen. De geldigheid van een video review pakket wordt aangegeven bij de beschrijving. Na die geldigheidsdatum vervallen eventuele openstaande reviews. De aankoop van een video review pakket wordt niet terugbetaald. Indien punt 7 van toepassing is vervalt punt 6. 

7. Annulering door Nimble-K9 BV 

7.1 Nimble-K9 behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. 

7.2 Nimble-K9 behoudt zich het recht om de workshop en cursussen aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is. Indien er sprake is van onmacht, bijvoorbeeld technische storingen, waaraan Nimble-K9 niet schuldig is worden de workshops en/of cursussen verplaatst naar een andere datum. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk. Nimble-K9 doet er alles aan om alsnog de gemiste lessen in te halen op een later tijdstip. 

8. Aansprakelijkheid 

Nimble-K9 BV is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer of zijn hond oploopt tijdens of na de uitvoering van de opleiding of training.  

9. Facturering en betaling 

Betaling en facturering vinden plaats direct bij de bestelling via de website van Nimble-K9 BV (K9-FitClass.com). Deelname aan een workshop of cursus is pas definitief na ontvangst van de betaling. Indien Nimble-K9 BV pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 8 dagen. Na afloop van die termijn is de deelnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de deelnemer een rente van 1 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd. 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de cursist. In ieder geval is de cursist een gefixeerd bedrag verschuldigd aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten. Indien Nimble-K9 BV hogere kosten heeft, dient deelnemer ook die te vergoeden. 

10. Gedragscode 

Al de trainingstechnieken, gebruikt door Nimble-K9 BV, leggen de focus op diervriendelijkheid. Indien de instructeur gedrag waarneemt dat, volgens hem/haar tegen de principes van positieve training en diervriendelijkheid indruist dan is de instructeur gerechtigd om de cursus/les en dus samenwerking met die geleider te beëindigen. Het resterende bedrag zal pro rata terugbetaald worden.  

Voorwaarden Maatos

© 2024 K9-FitClass - Powered by Maatos